EĞİTİMLERİMİZ

EĞİTİMLERİMİZ

MLG Danışmanlık ve Savunma şirketi, acil durumlar ve iş güvenliği konularında kurumlara özel çözümler üretmektedir. Konusunda uzman ekibi ile acil durum ekiplerinin oluşturulması, uygulamalı eğitimlerinin yapılması konularında hizmet vermekte ve işyerlerinin acil durum planlarının hazırlanmasında danışmanlık sağlamaktadır.

Acil Durum Ekibi Eğitimi

 • Tesiste olması muhtemel acil durumların
  tanımlanması
 • Acil durum ekiplerinin yapıları
 • Acil durum ekiplerinin görev ve sorumlulukları
 • Kullanılan ekipmanlar, malzemeler ve özellikleri
 • Acil durum ekipleri tarafından yapılması
  gereken tatbikatlar ve özellikleri
 • Tüm personelin katılımıyla yapılması gereken tatbikatlar ve özellikleri
 • Acil durumlarda ihbar ve iletişim
 • Tahliye güzergâhları, toplanma noktaları,
  sığınaklar ve özellikleri

Kurtarma Ekibi Eğitimi

 • Acil durumlarda tesisin tahliyesi
 • Kurtarmanın tanımı
 • Kurtarma ekiplerinin kurulması
 • Koruyucu donanım
 • Ortam tehlikeleri
 • Yaralı değerlendirme
 • Yaralı taşıma yöntemleri
 • Tahliye işlemleri
 • Genel davranışlar

Yangın Ekibi Eğitimi

 • Yanmanın oluşumu ve yangın
 • Yangın ve insan sağlığı
 • Yangının safhaları
 • Yangın söndürme
 • Tahliye işlemleri

İlk Yardım Ekibi Eğitimi

 • İlk yardım ekiplerinin oluşturulması ve görevleri
 • Temel ilk yardım bilgisi
 • İlk yardım malzemelerinin tanıtımı ve kullanılması
 • Ortam tehlikeleri
 • Yaralı değerlendirme
 • Yaralı taşıma yöntemleri
 • Genel davranışlar

Temel Acil Durum Eğitimi

 • Acil durumlar
 • Alınabilecek önlemler
 • Acil durum meydana geldiğinde yapılacaklar

Temel Afet Bilinci Eğitimi

 • Türkiye’de sıklıkla karşılaşılan afetler
 • Afetlerle mücadelede temel bilgi ve kavramlar
 • Afet bilinci kültürü
 • Afet hazırlıklarında toplumsal güç birliği
 • Çevremizdeki riskler
 • Çevremizdeki risklerin azaltılması
 • Zorunlu deprem sigortası
 • Yapısal olmayan risklerin önlenmesi
 • Afetlerin ilk 72 saati için hazırlık
 • Aile afet planı
 • Afet öncesi, afet anı ve afet sonrasında
  yapılacak davranışlar
 • Acil durum yönetim planı
 • Acil durum planı gereğince yapılacaklar
 • Acil durum sonrasında yapılacaklar

KBRN Farkındalık Eğitimi *

 • KBRN riskleri, şüpheli posta ve şüpheli paketler
 • KBRN saldırıları ve korunma yöntemleri
 • KBRN terörist eylemler ve VIP koruma
 • Sığınakların hazırlanması ve ikaz alarm sistemleri
 • Kimyasal, biyolojik, radyolojik ve nükleer riskler
 • Dekontaminasyon

Eğitimin Amacı

Mevzuatlara göre işyerlerinde yapılması gereken dahili ve harici planlarda alınması gereken önlemler ve oluşturulması gereken ekiplerde görev alacak personelin müdahale gücünün artırılması amacıyla personele afet ve acil durumda yapması gerekenlerin öğretilmesi.

Kapsam

 • Acil durumların tanımlanması
 • İşletmecinin dahili acil durum planı ile ilgili
  yükümlülükleri
 • Dahili ve harici acil durum planı amacı ve hedefi
 • Dahili ve harici acil durum planlarının
  hazırlan   ması
 • Kuruluş içi acil durum yönetim merkezi
 • Kamunun bilgilendirilmesi ve uyarılması
 • Plan içeriği eğitimi ve tatbikatlar
 • Acil durum planlarının güncellenmesi
 • Acil durum planlarının uygulanması

Acil durum planında görev alan çalışanların planı anlaması ve acil durumlar hakkında bilinçlendirilmesi.

Acil durum planında görev alan söndürme, kurtarma, ilk yardım, koruma ekiplerinin yangının yapısını, ilerleyişini, yangın yaratan faktörleri, tesislerine ve sektörlerine özel yangın riskleri, yangının çıkmaması için alınması gereken önlemleri, yangın çıktığı anda tahliye ve mücadele yöntemlerini öğrenmesi.

Çalışanlara acil durumlarda kazazedelere ilk yardım uygulamaları yapabilme becerisinin verilmesi ve yaralı taşıma yöntemlerini anlatılması.

Çalışanları acil durumlar hakkında bilinçlendirmek ve işletmenin acil durum planının anlatılması.

Tesislerde yangın güvenliği bilgisinin verilmesi, yangını yaratan risklerin tanımlanması, yangının çıkmaması için alınması gereken önlem ve davranış biçimlerinin gösterilmesi, yangın anında tesislerdeki tahliye yöntem ve yollarının öğretilmesi.

Katılımcılarda temel afet bilinci oluşturarak afet öncesi, afet anı ve afet sonrasında yapılacak doğru davranış biçimlerinin kazandırılması.

Acil durum planı gereğince kurulmuş olan ekiplerde görevli olan tüm personel. Acil durum yönetim planı kapsamında oluşturulan kurtarma ekiplerinin kurtarma konusunda eğitilmesi.

KBRN konularında bilgilenme talep eden kurum ve kuruluşlara kişisel ve toplu korunma eğitimleri verilmesi, Temel afet bilinci eğitimi talep eden kurum ve kuruluşlara, afet öncesi, sırası ve sonrasında yapılacak doğru davranış biçimlerinin kazandırılması.

 cloud mining cryptocurrency

Necessity Term Paper Guidance within the internet to attain top quality? Specialist School Assignment helpers render reliable and best Custom Composing assist to pupils who search out term paper aid custom writings

Do you require improve writing your school assignment? It is very common for college students to get advice on generating tasks however, for some, it looks like they need help you when their teacher or tutor is not within easy reach essay writing help

Are you feeling an individual who is working the complete time chore? Do nott contain the an opportunity to craft your thesis or dissertation? Look at a web-based dissertation crafting website. By making use of our tailor-made thesis posting and enhancing assist, you may get assist with your dissertation any time of the year. We recognize what precisely a busy scholar goals cheapest essay writing service

Wanting a sound thesis making assistance? Our proficient authors will present you with a high-degree net thesis assistance with convenience customer writing

Our dissertation guide services are produced to support pupils 100 % any task for the university or college. Thesis facilitate within the web is probably the most common demand amidst pupils essay help

write my essays onlineresearch paper help